Projekti

 

Centar za prava manjina učestvuje u brojnim projektima. Navešćemo neke od realizovanih i aktuelnih projekata.

DONATOR

PROJEKAT

PARTNERI

GODINA

Delegacija Evropske komisije u Srbiji

Praćenje implementacije romske politike na nacionalnom i lokalnom nivou u Srbiji

Yurom Centar

RŽC Bibija

2012

Fondacija za otvoreno društvo iz Budimpešte

Romi u evropskim gradovima-Niš

Udruženje Ja-ker iz Niša

2012

Fondacija za otvoreno društvo iz Srbije

Liga za Dekadu-za efikasno sprovodjenje romskih politika

 

2011

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu

Upisan sam, dakle postojim

 

2011

Fondacija za otvoreno društvo iz Srbije

Zaštita prava u ostvarivanju zdravstvene zaštite

 

2010

Norveška narodna pomoć

Zaštita ljudskih prava Roma

 

2010

Fond za otvoreno društvo iz Srbije

Jačanje uloge romskog civilnog sektora u monitoringu i sprovođenju zdravstvenih politika i regulativa

 

2009

Delegacija Evropske komisije u Srbiji

Unapređivanje političke participacije Roma u javnoj upravi

 

2009

Romski obrazovni fond

Podrška razvoju antidiskriminativne školske sredine za decu romske nacionalnosti

Ministarstvo prosvete RS

2009

Nemačka ambasada

Olakšani pristup kvalitetnom obrazovanju

 

2008

Švedski helsinški komitet

Zastupanje prava Roma

 

2008

Norveška narodna pomoć

Zastupanje prava Roma

 

2008

Švajcarska agencija za razvoj i saradnju

Zaštita ljudskih prava Roma

 

2008

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Zaštita prava pacijenata i prava Roma

 

2008

Fondacija za otvoreno društvo, Roma Health Programm

Romska zdravstvena mreža

 

2007

Švedski helsinški komitet

Zagovaranje za prava Roma

 

2007

Norveška narodna pomoć

Zaštita prava Roma

 

2007

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Liga za Dekadu-Monitoring i zastupanje

 

2007

Fondacija za otvoreno društvo iz Budimpešte

Zaštita prava Roma/2006

 

2007

Fondacija za otvoreno društvo iz Budimpešte

Zaštita prava Roma/2006

 

2006

Norveška narodna pomoć

Zaštita prava Roma

 

2006

Romski obrazovni fond

Zaštita dece romske nacionalne pripadnosti

 

2006

Norveška narodna pomoć

Jačanje kapaciteta romskog civilnog sektora

 

2006

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Romska zdravstvena mreža

 

2006

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Romska zdravstvena mreža

 

2006

Swedish Helsinki Commitete

Zagovaranje za prava Roma

 

2006

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Zastupanje u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu

 

2005

Građanske inicijative

Jačanje romske razvojne mreže u okviru „Romske razvojne mreže“

 

2005

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Umrežavanje civilnog društva za prava Roma

 

2005

Fondacija za otvoreno društvo, Budimpešta

Romska studentska mreža

 

2005

Swedish Helsinki Commitete

Zagovaranje za prava Roma

 

2004

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Decenija uključivanja Roma-uloga civilnog društva

 

2004

Fondacija za otvoreno društvo, Budimpešta

Romska studentska mreža

 

2004

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Zastupanje prava Roma na zdravstvenu zaštitu

 

2004

Oxfam

Romski program za Balkan

 

2004

Oxfam

Romski program za Balkan

 

2003

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Baza podataka o deportovanim Romima

 

2003

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Zdravstvena zaštita Roma

 

2003

Fondacija za otvoreno društvo, Budimpešta

Zaštita prava Roma

 

2002

Fondacija za otvoreno društvo, Srbija

Izveštaj o kršenju prava Roma u Srbiji

 

2001

partneri