Partneri

1.  Fondacija za otvoreno društvo Beograd fondacija za otvoreno drustvo

Fondacija za otvoreno društvo je nevladina, nepolitička i neprofitna organizacija koja razvija i podržava projekte i aktivnosti usmerene na razvoj demokratske kulture, otvorenosti, uvažavanja različitosti, punog poštovanja ljudskih prava svih i na promovisanje principa vladavine prava, dobrog upravljanja i odgovornosti i učešća građana u javnim poslovima, a u cilju stvaranja pretpostavki za održivi razvoj demokratskog i otvorenog društva u Srbiji.

 

2.  Fondacija za otvoreno društvo, Budimpešta oSF Budapest

Ova fondacija funkcioniše kao administrativni i operativni stožer za niz inicijativa Otvorenog društva.

Institut za Otvoreno društvo-Budimpešta takođe vodi programe i raspodele finansijskih potpora za otvoreno društvo romske inicijative, koje imaju za cilj da poboljšaju položaj Roma u srednjoj i istočnoj Europi.

 

3.   Evropska Delegacija u Srbiji   EU logo 1

Tradicionalna funkcija Delegacije je da obezbedi predstavljanje EU u Srbiji i da u tom kontekstu olakša razvoj međusobnih odnosa u oblasti saradnje na političkom i ekonomskom polju, u domenu trgovine i spoljne pomoći kako finansijske, tako i tehničke.    

 

4.  Sekretarijat Dekade Inkluzije Roma  logo dekade

Sekretarijat Dekade  je privatna fondacija registrovana u Mađarskoj, kao Sekretarijat Fondacije Dekade inkluzije Roma. Upravni organ Fondacije je petočlani Odbor poverenika a sastoji se od predstavnika iz protekle decenije i predsedavajućih zemalja, Instituta za otvoreno društvo i Svetske banke.

 

5. Medija centar, BeogradMC Beograd

Osnovalo ga je Nezavisno udruženje novinara Srbije 1994. godine, kao jedinu multimedijalnu organizaciju koja pruža kompletne usluge na polju medija, pokrivajući region jugoistočne Evrope.

Medija centar je za vrlo kratko vreme uspeo da izgradi imidž jedinog mesta gde se svi događaji od interesa za javnost mogu predstaviti efikasno i profesionalno.

Svojim osobljem i iskustvom, MC nudi siguran put ka uspešnosti prezentacija, promocija i kampanja svakog potencijalnog klijenta. S druge strane, dobra saradnja sa medijima, konsalting, medija monitoring i ostale aktivnosti iz ponude Medija centra, obezbeđuju efektno i kvalitetno pojavljivanje u javnosti.

Medija centar je sinonim za konferencije za novinare, profesionalni pristup poslu i prisustvo u većini elektronskih i štampanih medija istog ili narednog dana.

 

 6. Kancelarija za ljudska i manjinska prava kanc za ljudska i manjinska prava

Kancelarija za ljudska i manjinska prava je formirana Uredbom Vlade Republike Srbije u avgustu 2012. godine kao služba Vlade, koja obavlja stručne poslove za potrebe Vlade i nadležnih ministarstava koji se odnose na zaštitu i unapređenje ljudskih i manjinskih prava, praćenje usglašenosti domaćih propisa sa međunarodnim ugovorima  i drugim međunarodnim aktima o ljudskim i manjinskim pravima i iniciranje izmena domaćih propisa, opšta pitanja položaja pripadnika nacionalnih manjina, praćenje položaja pripadnika nacionalnih manjina koji žive na teritoriji Republike Srbinw i ostvarivanja manjinskih prava, ostvarivanje veza nacionalnih manjina sa matičnim državama.

 

7.  Roma Education Fund - Obrazovni fond RomaREF

Cilj Fonda za obrazovanje Roma (REF) jeste da doprinese smanjenju jaza između rezultata obrazovanja kod romskog i neromskog stanovništva, kroz strategije i programe koji pružaju podršku kvalitetnom obrazovanju Roma uključujući i desegregaciju obrazovnih sistema. Osnovni cilj Fonda za obrazovanje Roma jeste pružanje podrške kreiranju i sprovođenju strategija obrazovanja koje doprinose uključenju Roma u obrazovne sisteme. 

partneri