Međunarodni dokumenti

UN konvencije

Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima

Međunarodni pakt o građanskim i političkim pravima

Međunarodni pakt o ekonomskim, socijlanim i kulturnim pravima

Konvencija o ukidanju svih oblika rasne diskriminacije

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

Konvencija protiv torture i drugih surovih, neljudskih i ponižavajućih kazni i postupaka

Konvenciija UNESCO protiv diskriminacije u obrazovanju

Konvencija o pravima deteta

Savet Evrope

Evropska konvencija o ljudskim pravima

Revidirana evropska socijalna povelja

Okvirna konvencija za zaštitu nacionalnih manjina

partneri