Aktivnosti

Aktivnosti Centra za prava manjina proizilaze iz tri osnovna strateška cilja.

 

CILJ 1: Poboljšati pristup pravdi Romima-žrtvama kršenja ljudskih prava


Strateški pravci:

 • Unapređenje usluga pravne pomoći CPM-a namenjenim prioritetno Romima kojima se pričaju razne priče za boljim životima čime postaju žrtvama diskriminacije, etnički motivisanog nasilja i policijske torture
 • Jačanje kapaciteta RNVO o pružanju pravne pomoći
 • Unapređenje saradnje sa zainteresovanim stranama – pravni fakulteti, pravosudni organi, tužilaštva, druge organizacije koje se bave pružanjem pravne pomoći

CILJ 2: CPM kao jedna od vodećih organizacija treba da bude uključena u kreiranje manjinskih politika u oblastima obrazovanja, zdravlja, stanovanja, readmisije, IRL i infrastrukture


Strateški pravci:

 • Jačanje kapaciteta CPM u oblasti javnog zagovaranja, organizacije i trenerskog rada
 • Jačanje vidljivosti i prepoznatljivosti CPM
 • Umrežavanje sa domaćim, regionalnim i evropskim organizacijama i asocijacijama koje se bave
 • ljudskim pravima i unapređenjem položaja Roma
 • Analiza prakse, izrada preporuka i aktivno učešće u radnim telima vlade na sprovođenju politika
 • prema Romima
 • Kreiranje koncepta Public Health programa usmerenih prioritetno ka Romima i drugim manjinskim grupama uz saradnju sa eminentnim stručnjacima i ustanovljenje koordinatora širom zemlje bilo pojedinaca, bilo NVO koje će pojačati rad iz navedene oblasti
 • Kreiranje koncepta adekvatnih infrastrukturnih programa iz oblasti stanovanja uz saradnju sa ekspertima gore navedenim i zvaničnim institucijama u RS

 

CILJ 3: Smanjiti etničku distancu prema Romima i drugim manjinskim grupama


Strateški pravci:

 • Senzibilizacija zaposlenih u institucijama i šire javnosti o položaju Roma i drugih manjinskih grupa
 • Podizanje svesti o problemu diskriminacije kroz organizovanje javnih aktivnosti (organizovanje treninga, javnih skupova i predavanja za zaposlene u institucijama; organizovanje medijskih kampanja i promovisanje primera dobre prakse)

 

partneri